Muziejaus funkcijos ir uždaviniai

Pagrindinės muziejaus funkcijos

1. Kaupti muziejines vertybes, papildyti jomis esančius ir formuoti naujus muziejaus rinkinius, kultūros ministro nustatyta tvarka priimti archeologinių kasinėjimų metu rastus radinius;

2. Užtikrinti sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei;

3. Tyrinėti, klasifikuoti muziejines vertybes bei rinkinius ir jų atspindimus visuomenės bei gamtos raidos procesus;

4. Konservuoti, restauruoti muziejines vertybes;

5. Supažindinti visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais: rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoti mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, rengti muziejų populiarinančius leidinius, dirbti šviečiamąjį darbą.

Svarbiausieji uždaviniai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių, perduotų Daugyvenės muziejui, saugojimas, tvarkymas ir restauravimas bei muziejinių vertybių rinkimas, saugojimas, tyrinėjimas ir eksponavimas.

Atlikdamas šiuos uždavinius, Daugyvenės muziejus:

1. Tyrinėja krašto archeologijos ir mitologijos paminklus, miestų, miestelių, dvarų ir kaimų istoriją, architektūrą, buitį, liaudies meną ir papročius;

2. Tyrinėja Šeduvos miesto ir apylinkių istoriją, kaupia eksponatus, rengia muziejines ekspozicijas;

3. Tyrinėja Kleboniškių ir kitų kaimų istoriją ir architektūrą, išliekamąją vertę turinčius liaudies architektūros pastatus perkelia į Kleboniškių kaimą, formuoja sodybas ir atkuria gatvinį - rėžinį kaimą, stato kitus kaimui būdingus statinius, kaupia eksponatus ir rengia ekspozicijas;

4. Tyrinėja Burbiškio  ir kitų dvarų istoriją, remontuoja, restauruoja išlikusius Burbiškio dvaro sodybos pastatus ir parko statinius, atkuria dvaro sodybą ir parką su visais komponentais, kaupia eksponatus ir rengia muziejines ekspozicijas bei patalpas turistų apgyvendinimui;

5. Saugo, tvarko, tyrinėja ir ruošia turistų lankymui Daugyvenės (Raginėnų) archeologinių paminklų kompleksą;

6. Teikia paslaugas ekskursantams ir turistams;

7. Dalyvauja bendrose apskrities muziejinėse programose;

8. Organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;

9. Stebi ir fiksuoja krašto kultūros vertybių būklę.